DocTalk

2018


Dr. Thomae Doc Talk - 3/12/18
Dr. Seward Doc Talk - 2/26/18
Dr. Thomae Doc Talk - 2/12/18
Dr. Seward Doc Talk - 1/22/18
Dr. Thomae Doc Talk - 1/4/18

2017


Dr. Thomae - 12/11/2017
Dr. Thomae - 11/13/2017
Dr. Seward - 10/23/17
Dr. Thomae - 10/09/2017
Dr. Seward - 09/25/17
Dr. Thomae - 09/11/2017